Quy định về định mức chi phí nguyên vật liệu qua các thời kỳ

Ngày đăng : 18/02/2019 10:44 AM

Chia sẻ lên :

 

 1. Link 1
  1. Link 1.1
  2. Link 1.2
  3. Link 1.3
 2. Link 2

 

Giai đoạn Trước ngày 02/08/2014 Từ 02/08/2014 tới trước 06/08/2015 Từ 06/08/2015 tới nay.
Văn bản pháp luật tham chiếu. –     Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12;

–     Nghị định số: 124/2008/NĐ-CP;

–     Thông tư số: 123/2012/TT-BTC.

–       Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13;

–       Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP;

–       Thông tư số: 78/2014/TT-BTC.

–     Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13;

–     Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP;

–     Thông tư số: 96/2015/TT-BTC.

Kết luận Doanh Nghiệp:
+/ Tự xây dựng định mức và lưu tại doanh nghiệp;
+/ Gửi định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 03 tháng đầu năm hoặc kể từ khi đi vào sản xuất, kinh doanh;
+/ Thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức đã thông báo phải thông báo cho cơ quan thuế có cùng thời hạn nộp với tờ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm quyết toán (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính);+/ Doanh nghiệp không thông báo định mức cho cơ quan thuế đúng thời hạn quy định thì Cơ quan thuế có quyền ấn định chi phí nguyên vật liệu khi thanh tra, kiểm tra.
Doanh Nghiệp:
+/ Tự xây dựng định mức và lưu tại doanh nghiệp với các loại nguyên vật liệu, nhiên liêu không có quy định của nhà nước;
+/ So với giai đoạn trước thì giai đoạn này bỏ quy định phải thông báo định mức, và thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức với cơ quan thuế.
Doanh Nghiệp:
+/ Chi phí vượt định mức không được trừ chỉ áp dụng đối với loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được nhà nước ban hành định mức;
+/ Doanh nghiệp không cần xây dựng định mức và lưu tại doanh nghiệp với các loại nguyên vật liệu, nhiên liêu chưa có quy định của nhà nước;
+/ So với 02 giai đoạn trước thì giai đoạn này doanh nghiệp không cần phải xây dựng định mức, cũng không cần thông báo định mức đối với các loại nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu chưa được Nhà nước ban hành.

Căn cứ pháp lý:

 1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC NGÀY 02/08/2014:

Theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC:

“2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp đồng thời xuất trình đầy đủ với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Riêng định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc trường hợp doanh nghiệp có bổ sung sản xuất những sản phẩm mới mà sản phẩm này thuộc diện phải thông báo định mức nhưng chưa được thông báo). Danh mục định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định.

Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã thông báo với cơ quan thuế thì phải thông báo lại cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm quyết toán. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Trường hợp doanh nghiệp không thông báo định mức cho cơ quan thuế đúng thời hạn quy định thì cơ quan thuế khi thanh tra, kiểm tra có quyền ấn định chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá. Việc ấn định chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá được căn cứ theo pháp luật về quản lý thuế.

=> Như vậy giai đoạn này doanh nghiệp:

+/ Tự xây dựng định mức;

+/ Gửi định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 03 tháng đầu năm hoặc kể từ khi đi vào sản xuất, kinh doanh;

+/ Thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức đã thông báo phải thông báo cho cơ quan thuế là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm quyết toán (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính);

+/ Doanh nghiệp không thông báo định mức cho cơ quan thuế đúng thời hạn quy định thì Cơ quan thuế có quyền ấn định chi phí nguyên vật liệu khi thanh tra, kiểm tra.

 1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC NGÀY 06/08/2015:

Theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà Nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”

=> Như vậy giai đoạn này doanh nghiệp:

+/ Tự xây dựng định mức và lưu tại doanh nghiệp với các loại nguyên vật liệu, nhiên liêu không có quy định của nhà nước;

+/ So với giai đoạn trước thì giai đoạn này bỏ quy định phải thông báo định mức, và thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức với cơ quan thuế.

 

 1. GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 06/08/2015:

Quy định mới tại Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo quy định tại điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“ 2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

=> Như vậy giai đoạn này doanh nghiệp:

+/ Chi phí không được trừ chỉ áp dụng đối với loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được nhà nước ban hành định mức;

+/ Doanh nghiệp không cần xây dựng định mức và lưu tại doanh nghiệp với các loại nguyên vật liệu, nhiên liêu chưa có quy định của nhà nước;

+/ So với 02 giai đoạn trước thì giai đoạn này doanh nghiệp không cần phải xây dựng định mức, cũng không cần thông báo định mức đối với các loại nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu chưa được Nhà nước ban hành.

Biên soạn: Hoàng Duy Thắm  – Tư vấn viên – Manabox Việt Nam

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook:  https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: http://test.gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

Tags
Ý kiến bình luận